กลอนลำผู้ไท

กลอนลำผู้ไท

โอนอ…น้องสาวเอ๋ย อ้ายนี้คันแม่นหมานมาช้อน หมายมาชอนซ้อนแป้นกี่อ้ายมานั่งกี่น้องมิพอผ้าเก่าผืน อ้ายนี้มายืนเว้าเหาผืม นางมิพอเปื่อย แม่นต่ำหูกเอ็ดเผอหล้า แม่นทอผ้าเอ็ดเผอน้อง สิกินดองล้อลอู่น หรือเอาบุญบ้อละหล้า หรือทอผ้าเอ็ดผเหลอ เอออันนี้ เจ้าต่ำหูกแฟชี้นขั้น ขันสมมาอี่แม่ย่าเจ้าบ้อ เจ้าละทอดทางไกลหรือว่าทอดทางใกล้ ทางใดแท้บอกพี่มาแก้มป่าหล่าสาวเทวา…เอ๋ย

พรรณ์มหา-122

โอนอ… สาวผู้ไทเอ่ย เฮาหากเที่ยวทางพ้อ เห็นกันหลายเทื่อเลิงแล้ว เจ้ามาติแถลงล้มลืมหน้าหล้าหลงซั้นบ้อ อ้ายนี้จิตประสงค์หน่วยแก้ว เมือขอดแขงขวัญน้องสาวเอ่ย ใจประสงค์องค์อวนจึงด่วนมาถึงพี้ ยามเมื่อมาถึงแล้วสาวคำนางซไห้ห่างซั้นบ้อ พี่ขอนอนขอกข้างมิฮามฮ้างห่างพระนางแก้มปางช่างหลงทางเมือ……เอ๋ย

โอนอสาวผู้ไทยเอ่ย จุบุเจ้าผู้จำปาต้นทอง ไทยพิทูลราชอี่เฮียมเอ่ย พี่ขอถามนาดน้องพนางหล้าอยู่แห่งใด ใจประสงค์ผเลอแท้ จึงเดนเดียวดั้นเดี่ยวมานี้อ้ายอยากฮู้ พอวนน้องก็จึงไขแก้มใหม่ๆ สาวผู้ไท…เอ๋ย

5-พรรณ์มหา-สตูดิโอ-ขอนแก่น

โอน้องสาวผู้ไทเอ่ย ไขกะไขมาท้อน ทางพี่ชายสิท่าโต่างพี่สิลงล่องซ้อนสานช้อนตื่มซอน ย้านแต่สายสมรน้องโต๊วะชาย ให้ตายเปล่า โต๊วะให้มานั่งเฝ้าจนแจ้งฮู่ดายตายนำแนว…เอ๋ย

โอน้อสาวผู้ไทเอ่ย อ้ายนี้มาพกๆ มิทันได้ถามค้าวอ้ายนี้มาฟ้าวๆ มิทันใด้ข่าวถาม อ้ายมาถามข่าวไฮ่ถามข่าวถึงปลาอ้ายมาถามข่าวนาถามข้าวถึงข้าว ถามข่าวเจ้าว่ามีผัวแล้วหรือบ่อ ถามข่าวกกก่อเนื้องเทิงหัวเฮือนยังอยู่ดีบ้อ หรือว่ามีผู้ตัดฮากชันหรือว่ามีฟันฮากแก้ว ตายแล้วตั้งแต่เหิง น้อยต่ำเกิ่งพอดีงาม….เอ่ย

โอน้อ น้องสาวเอ่ย อ้ายนี้คันแม่นหมายมาหมั้นหมายมาฟันให้คุงแก่น ผู้ใดชมก่อนอ้ายคอยท้าเบิ่งมือ อ้ายชิเมือเพม้าง ฝาแดนกลางให้ขาดท่อง คันแม่นอุแอ่งน้ำเป็นเพื้องเจ้าทั่วเฮือน อ้ายมิเบือนบิดเหลี้ยวหนีพนางให้ไกลฮ่าง ชิขอนอนคอกข้างมิฮามฮ้างห้างสมรแก้มอ่อนๆ ออนซอนนำ……เจ้านี้เด่

โอนอน้องสาวเอ่ย…อ้ายนี้มิได้โต๊วะไห้แมวบักคำไห้นำปลาอยู่เทิงคื่อ คันความชื่อจึงได้เว้าเอาแท้ ก็จึงจาอ้ายมิไลลาก้อยหนีไปกินลาบมั่ง อ้ายมิละลาบเขียดโม้ ไปกินก้อยไข่มดแดง อ้ายมิลืมดอกแฟฝ้ายหนีไปชมผ้าป่าน อ้ายมิละดอกม่านกั้งหนีไปช้นตูบตอง แก้มอ่องต่องใสฮองๆ …. เอ๋ย

_D3X0784-Edit

โอนอสาวผู้ไทเอ่ย เจ้าผู้เทียวทางเวิ้งให้ถือทิงบั้งใหญ่แด่เน้อ คันแม่นฮอดฮ่มบกยังชิใด้ส่วยหลัง คันแม่นฮอดฮ่มฮังยังชิใดส่วยหน้า คันแม่นถึงฮ่มหว้ายังชิใด้สวยคิงแก้มปิ่งสิ่งสิงนมนอน …. เอ่ย

โอนอสาวผู้ไทเอ่ย อ้ายนี้ก็เพื่ออยากฮ่วมน้อง น้อยอ่อนจันทจร อ้ายจึงอดสะเดินดุ่งมาปานนี้ ชิบ่อปราณีอ้ายชายพลอยบ้อละอุ่น คึดเบิ่งคาวชั่วพู้นไฟไหม้อยู่ป่าเลา น้องยังเว้าต่อ้ายคันคอดชิวังมุด หวังชิตายดอมกันลูกเฮาทั้งนั้น น้องก็ขันตายพร้อมชายก็ชันตายพร้อมดอมกันทั่งคู่ คันแม่นไฟเล่าไหม้มาไกล้คื่นเค็ง ฟังแต่เสียงไฟไหม้ดงเลาเอ้าอูดเสีงไม้แตกตุ้มต้ำจนไกล้ม่อมา น้องฮากกล้วตายแท้เหฮน ดิ้นดั่น น้องเลยกั้นบ่อใด้บินฝ้ายออกก่อนผัว ปะไห้อวนตายค้างไนฮังดอมลูก ไฟใด้เผากะดูกอ้ายตายเสี้ยงอยู่แค่ฮัง คันว่ามาบัดนี้ สังจังมาบ่อ อยากปากบ่อคิดเห็นตั้งแต่พู้นบุญหล่าว่าจั่งใดแก้มใหม่ๆ เหลือใจผู้ลำเด่

โอนอสาวผู้ไทเอ่ย เป็นสังเจ้าสลึงตตึงมาบ่อปาก หรือเจ้าชังอ้ายทิดผู้นั่งเฮียง หือเจ้าชังอ้ายเชียงผู้นั่งใกล้ หรือชังอ้ายผู้นั่งไกล หรือเจ้าคึดฮอดเสื้อดำมะเกลือมิทันล่าง หรือเจ้าคึดฮอดช้างทางบ้านผูกมิดี เหลียวดูหน้าสังมาเหลืองกล้วยบ่ม หรือเจ้าสุกบ่มกล้วย หรือเจ้าสวยบ่มชู้คืนนี้มิได้นอน แก้มอ่อนๆ ออนซอนนำเจ้านี้เด่

โอน้อสาวผุ้ไทเอ่ย อ้ายนี้จิตประสงค์ต่อไม้จั่งได้แบกขวานมา เจอประสงค์ต่อปลา จึงหาบแหมาพร้อม เจอประสงค์ต่อม้อนจึงลงคอนหากกะต่า อยากเอ็ดนาฮ่วมน้องจึงคอนกล้าฝ่าฝน

โอน้อสาวผู้ไทเอ่ย อ้ายนี้คันมิมักอ้ายมิเว้า คันมิเอาอ้ายมิว่า ขันฟ้าฝ่ากะได้ใจอ่าย หากเที่ยงชัน อ้ายมิเว้าลวบเลี้ยวเป็นเกี่ยวหลา คมตั้งฮากเป็นคมเดียวต่อสันกับด้าม ตั้งแต่เป็นหนองนี้มิมีปลาชิวมาไข่ ตั้งแต่เป็นพุ่มไม้เครือชิเกี้ยวกะมิมีสาวผู้ดี …. เอ่ย

_D3X4818-Edit-2

โอนออ้ายนี้จิตบ่อมีที่แขวน แนนบ่อมีที่ห้อยบินบนเสมอว่าว คันแม่นเชือกขาดแล้วประสงค์ตั่งต่อแต่ลม

โอนอสาวผู้ไทเอ่ย อ้ายนี้คือดั่งจอกอยู่น้ำฮากหยั่งมิเถิงดินไหลเวินไปเวินมากะบ่อมีเฟือยค้าง คันแม่นไหลไปค้างเฟือยฮกเพิ่นกะถาง คันแม่นไหลไปค้างเฟือยยางเพิ้นกะจูด คันแม่นหลูดจากนั้น โลดไหลเลื้อยสู่ทะเล