ความงดงามของผู้ไท ชาติพันธุ์ไท/ลาว แห่งอาเซียน

2-พรรณ์มหา-สตูดิโอ-ขอนแก่น

ในงานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 7 บ้านโคกก่อง เลิงนกทา ยโสธร 3- 4 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
.
ความงดงามของผู้ไท ชาติพันธุ์ไท/ลาว แห่งอาเซียน
“สมาคมผู้ไทโลก” รวมหัวใจไททั่วโลก เป็นหนึ่งเดียว

3-พรรณ์มหา-สตูดิโอ-ขอนแก่น

Pang1 copy